Posiedzenie Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – 22 marca 2023

Organizacja wspólnego pikniku rodzinnego zawodów zaufania publicznego i konferencji poświęconej roli i znaczeniu dla społeczeństwa zawodów zaufania oraz sposoby komunikowania wspólnych projektów były tematem posiedzenia Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które odbyło się 22 marca br. w siedzibie KIRP. Krajowa Rada Radców Prawnych w bieżącym roku sprawuje prezydencję w OPSZZP.

Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik na początku spotkania podkreślił, jak ważna jest spójna komunikacja we wszystkich samorządach zawodów zaufania publicznego, dotycząca planowanych  przez OPSZZP projektów.
Temu celowi ma służyć także tworzona przez KIRP strona internetowa OPSZZP, której wersja testowa ma być gotowa w połowie kwietnia. – Każdy samorząd zaprezentuje się na niej i będzie mógł opisywać swoje działania – powiedziała Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój.

Jak podkreślił Prezes KRRP, powinny znaleźć się na niej także m.in. statystyki dotyczące poszczególnych samorządów, najważniejsze akty prawne każdego z samorządów, kodeksy etyki, opracowania dotyczące zawodów zaufania publicznego oraz stanowiska podjęte przez Porozumienie i aktualności.

Dalszą część dyskusji  zdominował temat zorganizowania w Warszawie, podobnie jak w ubiegłym roku, pikniku rodzinnego Porozumienia w ramach Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Porozumienia Zawodów Zaufania Publicznego. – Piknik cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i okazał się inicjatywą na tyle trafioną, że warto go powtórzyć – powiedział Prezes KRRP, z czym zgodzili się pozostali uczestnicy spotkania.

Zdecydowano, że tak jak rok temu, także w 2023 roku wydarzenie odbędzie się we wrześniu, w popularnym miejscu spacerowym, ogólnodostępnym dla mieszkańców i turystów. W trakcie pikniku będzie można się spotkać z przedstawicielami Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, którzy przybliżą, na czym polega ich codzienna praca i jakie jest jej znaczenie społeczne. Przedmiotem kolejnych ustaleń będzie kwestia, czy w tym samym terminie swoje pikniki zorganizują także izby regionalne samorządów.

Włodzimierz Chróścik podkreślił, że zadaniem OPSZZP powinno być także informowanie, jak istotne dla budowania społeczeństwa obywatelskiego są zawody zaufania publicznego. – Powinniśmy dbać o to, aby nasze zawody cieszyły się prestiżem, pokazywać naszą rolę w społeczeństwie i przypominać o ważnych przymiotach, jakie budują zawody zaufania publicznego, a chodzi m.in. o obowiązujące nas kodeksy etyki, odpowiedzialność dyscyplinarną, czy konieczność stałego dokształcania się – zaznaczył Prezes KRRP.

Tym tematom ma być poświęcona planowana przez Krajową Radę Radców Prawnych otwarta konferencja z udziałem przedstawicieli OPSZZP, której celem jest szerokie dotarcie do Polaków z informacjami o zawodach zaufania publicznego.

Krajowa Rada Radców Prawnych objęła prezydencję w Ogólnopolskim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 23 listopada 2022 r. Prezydencja potrwa 12 miesięcy.

Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego tworzą: Naczelna Rada Adwokacka, Naczelna Izba Lekarska, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Krajowa Rada Komornicza, Polska Izba Rzeczników Patentowych, Stowarzyszenie Polska Izba Urbanistów, Izba Architektów RP, Polska Izba Biegłych Rewidentów, Krajowa Izba Fizjoterapeutów oraz Krajowa Rada Kuratorów.

Fundamentalną rolą zawodów zaufania publicznego jest niesienie pomocy innym oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Celem porozumienia powołanego we wrześniu 2021 r. jest m.in.:
– inicjowanie i wyrażanie opinii w zakresie działań organów władzy publicznej w sprawach uwarunkowań prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych,
– budowanie świadomości prawnej społeczeństwa na temat istoty zawodu zaufania publicznego i społeczeństwa obywatelskiego,
– podwyższanie standardów etycznych zawodów zaufania publicznego,
– podejmowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych zmierzających do popularyzowania idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli i misji tych zawodów,
– integracja i konsolidacja środowisk zawodowych.

Udostępnij: