Wideospotkanie OPSZZP (23 maja 2023)

Zagadnienia dotyczące transpozycji dyrektywy 2018/958/UE do prawa krajowego i potrzeba ustanowienia w przepisach krajowych mechanizmu zapewniającego przeprowadzenie oceny proporcjonalności w odniesieniu do ocen przeprowadzanych przez samorządy zawodowe oraz mechanizmu kontroli ex-ante oceny proporcjonalności projektów uchwał zawierających przepisy regulacyjne były przedmiotem wideospotkania Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, które odbyło się 23 maja br.

Przedstawiciele Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawili stanowisko, zgodnie z którym przepisy ustawy dokonującej transpozycji dyrektywy 2018/958/UE do prawa krajowego powinny:

  1. wskazywać wyraźnie i wprost, że samorządy zawodowe są organami regulacyjnymi (także w ramach definicji z tzw. słowniczka ustawowego), a także są zobowiązane i uprawnione do dokonywania oceny ex-ante zgodności przepisów uchwalanych przez ich organy i normujących wykonywanie zawodów regulowanych z zasadami niedyskryminacji, uzasadnionego charakteru oraz uzasadnionymi celami interesu publicznego  i proporcjonalności;
  2. przekazywać do kompetencji samorządu zawodowego uchwalenie zasad (procedury) dokonywania oceny ex-ante zgodności regulacji normujących wykonywanie zawodów regulowanych z zasadami niedyskryminacji, uzasadnionego charakteru, uzasadnionymi celami interesu publicznego  i proporcjonalności oraz określać, jakie organy samorządowe uchwalają takie zasady (ogólnie lub poprzez nowelizację ustaw ustrojonych poszczególnych samorządów).

Po przedstawieniu stanowiska Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych odbyła się dyskusja, w trakcie której przedstawiciele poszczególnych samorządów przedstawili swoje stanowiska i podejście do kwestii zapewnienia zgodności z przepisami ww. dyrektywy.

Udostępnij: