Polityka prywatności

Serwis „zaufani.org” został utworzony i jest administrowany przez  Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 15 (dalej „Administrator Serwisu”). Serwis dotyczy działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz jego członków (dalej „Serwis”). Ogólnopolskie Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zrzesza samorządy zawodów zaufania publicznego oraz organizacje zawodowe. Stanowi płaszczyznę zapewniającą współdziałanie samorządów zawodowych wobec podmiotów władzy publicznej, opinii społecznej w sprawach istotnych dla obywateli, samorządów zawodowych i ich członków.

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób przetwarzania danych osoby korzystającej z Serwisu (dalej „Użytkownik”) przez Krajową Izbę Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 15 (dalej „Administrator Serwisu”).

§1. SPOSÓB I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane gromadzone automatycznie

W toku korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator Serwisu gromadzi dane o aktywności Użytkownika, dotyczące korzystania przez Użytkownika z poszczególnych funkcjonalności oraz podejmowanych przez Użytkownika wyborów.

W czasie korzystania z Serwisu przez Użytkownika Administrator Serwisu może przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych Użytkownika, ale są wykorzystywane do identyfikacji określonego urządzenia oraz oprogramowania, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu. W taki sposób Administrator Serwisu może pozyskiwać:

§2. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANYCH DANYCH.

Administrator Serwisu przetwarza dane Użytkowników w następujących celach:

Administrator Serwisu przetwarza dane w czasie świadczenia usług lub prowadzenia korespondencji oraz po ich zakończeniu do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

§3. ODBIORCY DANYCH

W celu świadczenia usług Administrator Serwisu może udostępniać dane Użytkowników następującym kategoriom odbiorców:

W pewnych okolicznościach Administrator Serwisu może być zobowiązany do udostępnienia danych o Użytkownikach uprawnionym organom podejmującym czynności na podstawie przepisów prawa.

§4. PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W przypadku korzystania z usługi dostarczanej lub wspieranej przez dostawcę mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dane Użytkownika w zakresie niezbędnym dla świadczenia usługi mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do kraju, które nie zapewnia stopnia ochrony danych stosowanego w Unii Europejskiej (tzw. „Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem tzw. „Standardowych Klauzul Umownych”, zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub zastosowaniem innego środka określonego w Rozdziale V RODO. Dodatkowe informacje o zastosowanych środkach ochrony można uzyskać poprzez przesłanie żądania w sposób wskazany w §7.

§5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Administrator Serwisu dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator Serwisu przetwarza wyłącznie dane w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym RODO.

Administrator Serwisu wdrożył szereg technicznych i organizacyjnych środków ochrony, w tym m.in.:

§6. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Serwisu, Użytkownik posiada szereg uprawnień. Administrator Serwisu zapewnia respektowanie wszystkich praw Użytkowników wynikających z RODO i innych przepisów prawa, w tym:

  1. Prawo dostępu do danych osobowych – Użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Serwisu, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
  2. Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
  3. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych przypadkach określonych w art. 17 RODO, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§7. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

W celu realizacji swoich praw oraz w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator Serwisu zaprasza do kontaktu z pod adresem iod@kirp.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora Serwisu.

§8. PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

Administrator Serwisu nie wykorzystuje technologii śledzących, w tym plików cookies.

Administrator Serwisu może jednak korzystać z funkcjonalności innych dostawców do których działania niezbędne jest stosowanie plików cookies.