Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej

O samorządzie

Izba Architektów RP, jako samorząd zawodowy zrzesza osoby uprawnione do wykonywania zawodu architekta w Polsce. Izba działa poprzez jednostki organizacyjne tj. Krajową Izbę Architektów RP oraz 16 izb okręgowych, posiadających siedziby we wszystkich miastach wojewódzkich. Do podstawowych zadań Izby Architektów należy w szczególności: sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu architekta, reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków Izby, nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej oraz tytułów rzeczoznawcy budowanych, prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa oraz prowadzenie list członkowskich architektów. Ponadto Izba Architektów uczestniczy w europejskim systemie uznawania kwalifikacji zawodowych architektów, poprzez wydawanie decyzji w tym zakresie na rzecz osób, które uzyskały prawo wykonywania zawodu w innych niż Polska Państwach Członkowskich.

Akty prawne dotyczące samorządu

Izba Architektów RP utworzona została na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2002 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 551).

Uchwały korporacyjne powołujące i konstytuujące Krajową Radę Izby Architektów RP:

Kodeks etyki

Statystyki dotyczące samorządu

https://www.izbaarchitektow.pl/okregowe_izby_architektow/

Struktura członków Izby Architektów RP:

WSZYSCYKOBIETYMĘŻCZYŹNI
1370257587944

Publikacje lub broszury na temat samorządu

Izba Architektów jest wydawcą czasopisma Zawód Architekt. Czasopismo jest dystrybuowane bezpłatnie do wszystkich członków Izby.

Logotyp Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej

Izba Architektów RP, jako samorząd zawodowy zrzesza osoby uprawnione do wykonywania zawodu architekta w Polsce.