Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

O samorządzie

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych –  jednostka organizacyjna samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych posiadająca osobowość prawną, działająca na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. 2022 poz. 2280).

Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych, reprezentuje osoby wykonujące zawód zaufania publicznego – zawód diagnosty laboratoryjnego oraz sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. W Polsce zawód diagnosty laboratoryjnego wykonuje ok. 18 tys. osób będących specjalistami w czternastu dziedzinach medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Fachowość personelu diagnostycznego przekłada się bezpośrednio na jakość w ochronie zdrowia oraz na optymalizację kosztów opieki zdrowotnej, zawyżanych kosztami powikłań nierozpoznanych schorzeń lub błędnymi diagnozami.

Zawód diagnosty laboratoryjnego jest jednym z 4 medycznych zawodów zaufania publicznego (obok lekarza, farmaceuty i pielęgniarki) czynnie uczestniczącym w procesie diagnostyczno-leczniczym. Ten stosunkowo „młody” zawód pojawił się we wszystkich krajach UE w odpowiedzi na postęp metod diagnostycznych, a wywodzi się z dziedziny lekarskiej jaką jest diagnostyka laboratoryjna/medycyna laboratoryjna.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wykonuje zadania publiczne polegające między innymi na:

  • sprawowaniu nadzoru nad należytym wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej, w tym w szczególności badań laboratoryjnych, nad ich jakością, rzetelnością i wiarygodnością,
  • prowadzeniu ewidencji medycznych laboratoriów diagnostycznych,
  • stwierdzaniu i wydawaniu prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
  • prowadzeniu listy diagnostów laboratoryjnych.

Samorząd realizuje również zadania w zakresie weryfikacji obowiązku doskonalenia zawodowego, sądownictwa dyscyplinarnego, postępowań dyscyplinarnych w sprawach o naruszenie zasad wykonywania zawodu.

Dodatkowo Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych jest upoważniona do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacji w zakresie medycznego zawodu regulowanego: diagnosta laboratoryjny.

Nadrzędnym celem Samorządu Diagnostów Laboratoryjnych jest dbałość o utrzymanie najwyższego poziom świadczeń zdrowotnych, udzielanych pacjentom dla zachowania oraz ratowania życia i zdrowia społeczeństwa.

Istota zawodu polega na wykorzystaniu zasad dobrej praktyki laboratoryjnej w badaniu komórek, tkanek i płynów ustrojowych, a także umiejętnościach oceny wiarygodności wyników badań, ich interpretacji, w połączeniu ze stanem klinicznym, a także rozwiązywaniu problemów diagnostycznych w różnych specjalnościach medycznych oraz udzielaniu konsultacji w zakresie doboru testów laboratoryjnych w celu prawidłowej diagnostyki i terapii pacjenta.

Medyczna diagnostyka laboratoryjna to jedno z najważniejszych i najbardziej obiektywnych źródeł, opisujących stan zdrowia pacjenta. Wyniki badań diagnostycznych dostarczają aż 70–90% informacji o stanie klinicznym pacjenta. Ponadto są niezbędne do postawienia trafnej diagnozy, wyboru właściwej terapii i oceny efektów leczenia, a także są jednym z podstawowych narzędzi profilaktyki zdrowotnej.

Logo Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Jednostka organizacyjna samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych posiadająca osobowość prawną, działająca na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 roku o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. 2022 poz. 2280).