Polska Izba Inżynierów Budownictwa

O samorządzie

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym zrzeszającą inżynierów budownictwa i została powołana w 2002 roku na mocy ustawy z 15.12.2000 o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Jest drugim największym samorządem zawodowym wśród zawodów zaufania publicznego – liczba członków wynosi prawie 120 tysięcy osób. Polska Izba Inżynierów Budownictwa składa się z 16 okręgowych Izb działających na obszarze poszczególnych województw. Zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych podstawowymi zadaniami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków oraz realizowanie innych celów ustawowych i statutowych, a w szczególności: występowanie z inicjatywą do władz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera w tym procesie.

Równie ważnym zadaniem jest współpraca z innymi samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi działającymi w obszarze budownictwa. Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma również współudział w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych, prowadzi działania służące integracji członków oraz promocji samorządu. Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma obowiązek nadawać uprawnienia budowlane w Polsce. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczące ich nadawania jest prowadzone na wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia w okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa zgodnej z miejscem zamieszkania kandydata.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa prężnie działa także na arenie międzynarodowej. Jest m.in. członkiem i jednym z założycieli ECEC, czyli Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, której zadaniem jest reprezentowanie interesów inżynierów budownictwa – członków narodowych izb budownictwa – na forum Komisji i Parlamentu Europejskiego. Współpracuje także z Amerykańskim Stowarzyszeniem Inżynierów ASCE oraz Brytyjskim Stowarzyszeniem Inżynierów ICE.

Akty prawne dotyczące samorządu

Kodeks etyki

Statystyki dotyczące samorządu

1. Liczba członków – statystyki

Liczba członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zarejestrowanych w 16 okręgowych izbach, na dzień 31 grudnia 2022 roku, wynosiła: 118 909 osób

Lp.Okręgowa Izba Inżynierów BudownictwaLiczba członków
1Mazowiecka OIIB17 469
2Śląska OIIB12 795
3Małopolska OIIB11 859
4Wielkopolska OIIB10 185
5Dolnośląska OIIB10 056
5Pomorska OIIB8 306
6Łódzka OIIB6 633
7Podkarpacka OIIB6 500
8Lubelska OIIB6 395
9Zachodniopomorska OIIB5 679
10Kujawsko-Pomorska OIIB5 372
12Świętokrzyska OIIB4 271
13Warmińsko-Mazurska OIIB4 093
14Podlaska OIIB3 820
15Lubuska OIIB2 760
16Opolska OIIB2 716
Ogółem:118 909
Tabela 1.1. Zestawienie liczby członków w okręgach
BranżaLiczbaUdział %
budownictwo ogólne (BO)62 39952,48%
instalacje sanitarne (IS)23 02519,36%
instalacje elektryczne (IE)17 16814,44%
budownictwo drogowe (BD)9 1377,68%
budownictwo mostowe (BM)2 6932,26%
budownictwo kolejowe (BK)2 1061,77%
budownictwo telekomunikacyjne (BT)1 1400,96%
wodno-melioracyjne (WM)1 0000,84%
budownictwo hydrotechniczne (BH)2240,19%
budownictwo wyburzeniowe (BW)170,01%
Ogółem:118 909100,00%
Tabela 1.2. Zestawienie liczby członków – podział branżowy
Lp.Okręgowa Izba Inżynierów BudownictwaLiczba członkówRóżnica
Rok 2022Rok 2021
1Dolnośląska OIIB10 05610 144-88
2Kujawsko-Pomorska OIIB5 3725 460-88
3Lubelska OIIB6 3956 3914
4Lubuska OIIB2 7602 775-15
5Łódzka OIIB6 6336 691-58
6Małopolska OIIB11 85911 904-45
7Mazowiecka OIIB17 46917 550-81
8Opolska OIIB2 7162 7106
9Podkarpacka OIIB6 5006 47327
10Podlaska OIIB3 8203 79624
11Pomorska OIIB8 3068 27927
12Śląska OIIB12 79512 846-51
13Świętokrzyska OIIB4 2714 25516
14Warmińsko-Mazurska OIIB4 0934 095-2
15Wielkopolska OIIB10 18510 213-28
16Zachodniopomorska OIIB5 6795 545134
Ogółem:118 909119 127-218
Tabela 1.3. Zestawienie liczby członków w okręgach – porównanie z rokiem 2021
BranżaLiczba członkówRóżnicaRóżnica %Udział %
Rok 2022Rok 2021Rok 2022Rok 2021
BO62 39962 677-278-0,44%52,48%52,61%
IS23 02523 01870,03%19,36%19,32%
IE17 16817 171-3-0,02%14,44%14,41%
BD9 1379 101360,40%7,68%7,64%
BM2 6932 661321,20%2,26%2,23%
BK2 1062 062442,13%1,77%1,73%
BT1 1401 107332,98%0,96%0,93%
WM1 0001 108-108-9,75%0,84%0,93%
BH224204209,80%0,19%0,17%
BW1718-1-5,56%0,01%0,02%
Ogółem:118 909119 127-218-0,18%
Tabela 1.4. Zestawienie liczby członków – podział branżowy  (porównanie z rokiem 2021)
Wykres 1.5. Liczba członków w podziale na okręgi
Wykres 1.5. Liczba członków w podziale na okręgi
Wykres 1.6. Podział wg płci
Wykres 1.7. Podział wg branży
Wykres 1.8. Podział wg wykształcenia
Wykres 1.9. Podział wg wieku (ilościowy)
Wykres 1.10. Podział wg wieku (procentowy) przyjętych członków Izby w roku 2022

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym zrzeszającą inżynierów budownictwa.