Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna 

O samorządzie

Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna działa na podstawie art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i należy do samorządów zawodów zaufania publicznego skupiając wszystkich polskich lekarzy weterynarii. Samorząd Lekarsko-Weterynaryjny jest niezależny i wykonuje swoje zadania na podstawie przepisów ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Najwyższą władzą Samorządu jest Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, który między innymi uchwala zasady etyki i deontologii weterynaryjnej. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna kieruje działalnością samorządu w okresie między Krajowymi Zjazdami Lekarzy Weterynarii. Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna koordynuje i nadzoruje działalność 16 okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych. Do ustawowych zadań Samorządu Lekarzy Weterynarii należy m.in.: sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz dbałość o ich przestrzeganie, reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza weterynarii, integrowanie środowiska lekarsko-weterynaryjnego oraz zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie.

Każdy lekarz weterynarii otrzymując prawo wykonywania zawodu składa następujące przyrzecznie: „Jako lekarz weterynarii przyrzekam, że w zgodzie z mym powołaniem, w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych będę postępował sumiennie i zgodnie z aktualną wiedzą weterynaryjną, strzegł godności zawodu, przyczyniał się w miarę możliwości do postępu nauk weterynaryjnych, a także wykonywał obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz zasad Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii”.

Akty prawne dotyczące samorządu

Kodeks etyki

Statystyki dotyczące samorządu

Struktura członków Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej:

WSZYSCYKOBIETYMĘŻCZYŹNI
20 75811 6549 104

Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna składa się z 16 okręgowych izb lekarsko-weterynaryjnych. Ich wyszczególnienie oraz kontakt można znaleźć pod linkiem:
https://www.vetpol.org.pl/strona-struktura-samorzadu/okregowe-izby-lekarsko-weterynaryjne

Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna należy do samorządów zawodów zaufania publicznego skupiając wszystkich polskich lekarzy weterynarii.