Naczelna Izba Aptekarska

O samorządzie

Naczelna Izba Aptekarska z siedzibą w Warszawie działa oparciu o ustawę o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku.  Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie stanowią samorząd zawodu aptekarskiego, jako reprezentację zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tego zawodu. Samorząd zawodu aptekarskiego jest niezależny i podlega tylko ustawom. Naczelna Izba Aptekarska i okręgowe izby aptekarskie mają osobowość prawną. Zadaniem samorządu aptekarskiego jest: reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów;

– troska o zachowanie godności i niezależności zawodu;

– kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej;

– integracja środowiska zawodowego;

– sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu;

– współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z  wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;

– współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;

– prowadzenie działalności samopomocowej oraz innych form pomocy materialnej dla członków samorządu i ich rodzin;

– zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;

– wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami

Akty prawne dotyczące samorządu

Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej 2012

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia

Kwalifikacje zawodowe nabyte w UE

Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419).

Dostępne pod linkiem: https://www.nia.org.pl/akty-prawne/

Kodeks etyki

Uchwała Nr VI/25/2012 VI Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 22 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej

Statystyki dotyczące samorządu

Informacje dotyczące Naczelnej Izby Aptekarskiej

Publikacje lub broszury na temat samorządu

Pismem Naczelnej Izby Aptekarskiej jest Aptekarz Polski: https://www.aptekarzpolski.pl/

Naczelna Izba Aptekarska z siedzibą w Warszawie działa oparciu o ustawę o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku.