Naczelna Izba Lekarska

O samorządzie

Jednostkami lekarskiego samorządu zawodowego są Naczelna Izba Lekarska oraz okręgowe izby lekarskie. Każdy lekarz i lekarz dentysta, który posiada prawo wykonywania zawodu w Polsce, jest członkiem izby z mocy ustawy.

Obecnie funkcjonują 23 izby okręgowe oraz Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie, która posiada status prawny izby okręgowej, ale działa na terenie całego kraju.

NIL reprezentuje samorząd lekarzy i lekarzy dentystów na szczeblu państwowym, a rady okręgowe na szczeblu władz regionalnych. Posiadają osobowość prawną i są niezależnymi jednostkami samorządu lekarskiego, które podlegają jedynie przepisom prawa.

Najwyższym organem NIL jest Krajowy Zjazd Lekarzy, natomiast okręgowych izb lekarskich – okręgowe zjazdy lekarzy. W okresie między zjazdami działalnością NIL kieruje Naczelna Rada Lekarska, a okręgowych izb lekarskich – okręgowe rady lekarskie.

Podczas KZL wybierany jest Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy, członkowie Naczelnego Sądu Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Komisji Wyborczej.

Kadencja organów izb wynosi 4 lata. Obecna kadencja jest dziewiątą od momenty reaktywacji izb lekarskich w Polsce w 1989 r.

Akty prawne dotyczące samorządu

Ustawy (pośrednio i bezpośrednio dot. działalności samorządu lekarskiego oraz lekarzy i lekarzy dentystów):

Członkowie izb lekarskich, zgodnie z ustawą o izbach lekarskich, podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej lub przepisów związanych z wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty.

Kodeks etyki

NIL – Kodeks Etyki Lekarskiej

KODEKS ETYKI LEKARSKIEJ (nil.org.pl)

Statystyki dotyczące samorządu

Podział członków izby według płci:

WSZYSCYKOBIETYMĘŻCZYŹNI
206 333130 38375 950

NIL – Informacje statystyczne

Jednostkami lekarskiego samorządu zawodowego są Naczelna Izba Lekarska oraz okręgowe izby lekarskie. Każdy lekarz i lekarz dentysta, który posiada prawo wykonywania zawodu w Polsce, jest członkiem izby z mocy ustawy.