Naczelna Rada Adwokacka

O samorządzie

Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa. 
Na podstawie art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Adwokatura Polska jest samorządem zawodów zaufania publicznego. Podstawą prawną wykonywania zawodu adwokata oraz normującą działalność samorządu adwokackiego jest ustawa Prawo o adwokaturze. Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. NRA tworzą: prezes, adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz dziekani okręgowych rad adwokackich.

Organami samorządu adwokackiego są:

 • Krajowy Zjazd Adwokatury
 • Naczelna Rada Adwokacka
 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny
 • Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury
 • Wyższa Komisja Rewizyjna

Krajowy Zjazd Adwokatury stanowią delegaci wybrani przez Zgromadzenia Izb Adwokackich. KZA odbywa się co cztery lata i zwołuje go Naczelna Rada Adwokacka. Do zakresu działania Krajowego Zjazdu Adwokatury należy m.in.:

 • wybór władz adwokatury,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie – po wysłuchaniu wniosków Wyższej Komisji Rewizyjnej – zamknięć rachunkowych i udzielanie Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium,
 • wytyczanie kierunków działania samorządu,
 • uchwalenie wybranych regulaminów oraz określanie zasad tworzenia funduszów i gospodarowania majątkiem adwokatury.

Naczelna Rada Adwokacka sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata – w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Do zakresu działania Naczelnej Rady Adwokackiej należą m.in.: 

 • reprezentowanie Adwokatury, 
 • nadzór nad działalnością okręgowych rad adwokackich oraz nadzór nad kształceniem aplikantów, 
 • rozpoznawanie odwołań od uchwał okręgowych rad adwokackich, 
 • udzielanie opinii o projektach aktów prawodawczych oraz przedstawianie wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa, 
 • ustalanie zasad wykonywania zawodu, odbywania aplikacji adwokackiej, zasad funkcjonowania rad adwokackich, współpraca z adwokaturą zagraniczną. 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje jako instancja odwoławcza sprawy rozpoznawane w pierwszej instancji przez sądy dyscyplinarne.  

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury do zakresu działań Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określone w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie.  

Wyższa Komisja Rewizyjna wykonuje kontrolę finansowej i gospodarczej działalności Naczelnej Rady Adwokackiej oraz kontrolę wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Adwokat w wykonywaniu obowiązków zawodowych jest niezależny i podlega tylko ustawom. W Polsce każdy adwokat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, jak również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Adwokaci wykonujący zawód muszą stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe np. poprzez udział w szkoleniach, seminariach, jak również poprzez publikację artykułów naukowych, a izba adwokacka co roku weryfikuje wykonanie tego obowiązku.

Przynależność do organizacji międzynarodowych:
Naczelna Rada Adwokacka jest członkiem najważniejszych i największych organizacji międzynarodowych zrzeszających podobne środowiska: International Bar Association (IBA), Union Internationale des Avocats (UIA), Council of Bars and Laws Societies of Europe (CCBE) oraz Federation des Barreaux d’Europe (FBE).

Akty prawne dotyczące samorządu

Kodeks etyki

Statystyki dotyczące samorządu

Podział członków rady według płci (stan na 31 grudnia 2022 r.):

WSZYSCYKOBIETYMĘŻCZYŹNI
26 37112 87913 492

Aplikanci:

WSZYSCYKOBIETYMĘŻCZYŹNI
4 7742 9661 808

https://www.adwokatura.pl/izby-adwokackie/

Adwokatura Polska

Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa.