Polska Izba Biegłych Rewidentów

O samorządzie

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) jest samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich biegłych rewidentów w Polsce. Misją Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) jest dbanie o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Członkowie samorządu realizują misję poprzez świadczenie usług audytorskich i doradczych najwyższej jakości. Dlatego w codziennej pracy rewidenci kierują się wysokimi standardami i zasadami etyki zawodowej takimi jak: uczciwość, obiektywizm, poszanowanie tajemnicy informacji i profesjonalne postępowanie biegłego rewidenta. Dodatkową gwarancją jakości jest nadzór nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta sprawowany przez samorząd oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez członków naszej profesji. Polska Izba Biegłych Rewidentów (do 20.06.2017 r. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów) istnieje od 1992 roku i jest członkiem międzynarodowej organizacji zawodowej IFAC. Obecnie PIBR działa na mocy ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 2017 roku. Nadzór publiczny nad działalnością samorządu sprawuje, powoływana przez Ministerstwo Finansów, Polska Agencja Nadzoru Audytowego. PIBR posiada osobowość prawną, a nasza siedziba jest w Warszawie. Ponadto funkcjonuje 25 regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Organami PIBR są:

Akty prawne dotyczące samorządu

Kodeks etyki

Biegli rewidenci są zobowiązania do przestrzegania zasad etyki określonych w dokumencie „Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności)”, przygotowanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA), działającą w ramach IFAC.

Linki do uchwał Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dotyczących zasady etyki:

Uchwała nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

Uchwała nr 1760/27a/2021 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

Statystyki dotyczące samorządu

Statystyka biegłych rewidentów na dzień 31.12.2022

Podział członków izby według płci:

WSZYSCYKOBIETYMĘŻCZYŹNI
507032231847

Publikacje dotyczące samorządu

„Zaufanie kapitałem życia gospodarczego. Trzydzieści lat Polskiej Izby Biegłych Rewidentów”

Publikacja wydana przez PIBR w 2022 r. z okazji 30. rocznicy powstania samorządu biegłych rewidentów

https://30lat.pibr.org.pl/pl/publikacja-jubileuszowa

Usługi biegłego rewidenta

  • Badanie sprawozdań finansowych

https://www.pibr.org.pl/pl/uslugi-bieglego-rewidenta-badanie-sprawozdan

  • Sprawozdanie finansowe

https://www.pibr.org.pl/pl/uslugi-bieglego-rewidenta-sprawozdanie-finansowe

  • Doradztwo podatkowe

https://www.pibr.org.pl/pl/uslugi-bieglego-rewidenta-doradztwo-podatkowe

  • Przegląd

https://www.pibr.org.pl/pl/uslugi-bieglego-rewidenta-przeglad

  • Procedury uzgodnione

https://www.pibr.org.pl/pl/uslugi-bieglego-rewidenta-procedury-uzgodnione

Przewodnik po zawodzie

Polska Izba Biegłych Rewidentów (PIBR) jest samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich biegłych rewidentów w Polsce. Misją Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR) jest dbanie o wiarygodność informacji finansowej oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.