Krajowa Izba Radców Prawnych

O samorządzie

Czym jest i czym zajmuje się samorząd radców prawnych?

Krajowa Izba Radców Prawnych jest jednostką samorządu radców prawnych na szczeblu ogólnopolskim. Radcowie prawni są zorganizowani na zasadach samorządu zawodowego. Stanowi on wspólnotę wszystkich radców prawnych wykonujących zawód zaufania publicznego. To związek publiczny zarządzający samodzielnie i niezależnie swoimi sprawami, a także największy w Polsce prawniczy samorząd zawodowy. Wszyscy radcowie prawni są obowiązkowo jego członkami i mają zagwarantowany wpływ na jego działalność poprzez wybrane i ustanowione przez siebie organy związku. Podstawowym zadaniem samorządu zawodowego jest reprezentowanie jego członków oraz tworzenie warunków do wykonywania zawodu i sprawowanie nadzoru nad jego wykonywaniem w interesie obywateli – odbiorców pomocy prawnej oraz w interesie publicznym.

Dlaczego samodzielny i niezależny samorząd radców prawnych jest potrzebny obywatelowi i społeczeństwu?

Zawód radcy prawnego charakteryzuje się szczególną osobistą więzią (zaufaniem) z odbiorcami pomocy prawnej oraz tym, że ponosi odpowiedzialność za ochronę i reprezentowanie ich praw i interesów osobistych, rodzinnych, materialnych. Samorząd zawodowy jako wspólnota działa na rzecz dobra poszczególnych i ogółu obywateli, urzeczywistniając zasadę sprawiedliwości społecznej w dostępie do pomocy prawnej. Przyczynia się do przestrzegania przez władze publiczne legalizmu. Stoi na straży, aby organy władzy publicznej działały na podstawie i w granicach prawa. Stanowi więc najwłaściwszy i uzasadniony prawnie sposób organizacji tego zawodu. Jest niezbędnym elementem państwa prawa, gdyż działa w interesie publicznym i dla jego ochrony.

Realizacja zadań samorządu jest możliwa tylko wówczas, gdy będzie on posiadał autonomię względem władzy publicznej. Gdy będzie miał zapewnioną realną skuteczność ich wykonywania i nadzorowania w stosunku do każdego radcy prawnego bez zbędnej lub nieproporcjonalnej ingerencji władz publicznych. Innymi słowy samorząd zawodowy w wykonywaniu swoich zadań musi być samodzielny i niezależny. Zarządzanie samorządowe jest bowiem lepszym rozwiązaniem od zarządzania publicznego, polegającego na odgórnym narzucaniu norm i zasad przez organy władzy publicznej, której zamiarem jest wchłonięcie samorządu w sferę władzy publicznej. Samorząd, aby skutecznie i efektywnie wykonywać swoje zadania oraz umożliwiać swoim członkom ochronę i reprezentację obywatela, w tym przed władzą publiczną,  nie może być więc podporządkowany władzy publicznej lub fasadowy.

W czym samorząd radców prawnych może ci pomóc ?

Samorząd radców prawny jako taki nie świadczy pomocy prawnej. To domena radców prawnych. Samorząd natomiast organizuje i koordynuje jej świadczenie. W szczególności:

  • jeżeli poszukujesz informacji dotyczącej wykonywania zawodu radcy prawnego, szukaj jej na stronie https://kirp.pl/,
  • jeżeli chcesz sprawdzić, czy twój prawnik  jest wpisany na listę radców prawnych, możesz skorzystać z udostępnianej przez KIRP wyszukiwarki radców prawnych pod adresem  https://kirp.pl/wyszukiwarka-radcow-prawnych/,
  • jeżeli poszukujesz dla siebie radcy prawnego w konkretnej sprawie, możesz skorzystać z udostępnianej przez KIRP wyszukiwarki https://szukajradcy.pl/,
  • jeżeli nie jesteś w stanie bez uszczerbku dla siebie ponieść kosztów przedsądowej pomocy prawnej – samorząd współorganizuje świadczenie publicznej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wyznacza radców prawnych do jej świadczenia, możesz więc z niej korzystać, jeżeli spełniasz warunki i umówisz się na spotkanie w punkcie udzielania takiej pomocy,
  • jeżeli nie jesteś w stanie bez uszczerbku dla siebie ponieść kosztów zastępstwa procesowego przed sądem – samorząd na wniosek sądu ustanawiającego obrońcę lub pełnomocnika z urzędu współuczestniczy lub wyznacza radców prawnych do świadczenia pomocy prawnej, możesz więc z niej korzystać, jeżeli spełniasz warunki i sąd ustanowi obrońcę lub pełnomocnika z urzędu,
  • jeżeli chcesz rozwiązać dotyczący cię spór polubownie – samorząd może ci w tym pomóc poprzez działającą przy KIRP Ogólnopolską Sieć Ośrodków Mediacji Radców Prawnych http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/,
  • jeżeli poszukujesz pomocy prawnej pro bono udzielanej przez radcę prawnego nieodpłatnie, możesz z niej skorzystać podczas wydarzeń lub programów pomocy organizowanych, współorganizowanych przez KIRP lub w których KIRP uczestniczy  – informacji na ten temat szukaj na stronie https://kirp.pl/ lub na profilach KIRP na Facebooku, Twitterze lub YouTubie lub podczas prowadzonych przez KIRP kampanii promocyjnych zawodu radcy prawnego,
  • jeżeli uważasz, że radca prawny, któremu zleciłeś prowadzenie sprawy wykonuje zawód nienależycie, możesz zgłosić ten problem organom samorządu (radzie okręgowej izby radców prawnych lub dziekanowi rady) albo zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego przy okręgowej izbie radców prawnych o podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego – dane kontaktowe znajdziesz na stronach okręgowych izb radców prawnych lub poprzez stronę https://kirp.pl/o-samorzadzie/okregowe-izby-radcow-prawnych/.

Akty prawne dotyczące samorządu

Podstawowe akty prawne samorządu radców prawnych:

https://kirp.pl/biblioteka-prawa-samorzadowego/

Kodeks etyki

Statystyki dotyczące samorządu

Krajowa Izba Radców Prawnych zrzesza 19 okręgowych izb radców prawnych w Polsce – w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze.

KIRP jest zrzeszona m.in. w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Prawników (IBA).

Samorząd liczy 52 370 radców prawnych i 7 608 aplikantów radcowskich i jest największym samorządem zawodów prawniczych w Polsce.

Największą grupę wśród członków samorządu stanowią radcowie w wieku 30-50 lat. Strukturę wiekową obrazuje wykres poniżej:

Publikacje lub broszury na temat samorządu

https://kirp.pl/wydawnictwa-krajowej-rady-radcow-prawnych/

Krajowa Izba Radców Prawnych

Krajowa Izba Radców Prawnych jest jednostką samorządu radców prawnych na szczeblu ogólnopolskim.