Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

O samorządzie

Samorząd pielęgniarek i położnych powstał w celu reprezentowania osób wykonujących zawód pielęgniarki i zawód położnej oraz sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Samorząd jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa. Zadania:

  1. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów;
  2. ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem;
  3. ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na poszczególnych stanowiskach pracy;
  4. współdziałanie w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa;
  5. integrowanie środowiska pielęgniarek i położnych;
  6. obrona godności zawodowej;
  7. reprezentowanie i ochrona zawodów;
  8. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;
  9. edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

Członkami samorządu są pielęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i są wpisane do rejestru prowadzonego przez okręgową radę, właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu. Przynależność do samorządu jest obowiązkowa.

Członkowie samorządu obowiązani są postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe; przestrzegać uchwał organów izb, regularnie opłacać składkę członkowską oraz aktualizować dane w rejestrze pielęgniarek i rejestrze położnych.

Akty prawne dotyczące samorządu

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 628) zawierająca zadania i zasady działania samorządu, prawa i obowiązki członków samorządu, organy naczelnej izby i okręgowych izb, odpowiedzialność zawodową.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2702) zawierająca zasady wykonywania zawodów, wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu, rejestry pielęgniarek i położnych oraz zaświadczenia, kształcenie przed dyplomowe oraz kształcenie podyplomowe oraz inne formy podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarek i położne, odpowiedzialność zawodowa.

Kodeks etyki

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej

Statystyki dotyczące samorządu

Liczba zarejestrowanych pielęgniarek i położnych*

PielęgniarkiPołożne
kobietmężczyznkobietmężczyzn
304 3658 84841 33780

Liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych*

PielęgniarkiPołożne
236 41429 326

* wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Publikacje lub broszury na temat samorządu

Monografia „Samorząd pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro.” Wydawnictwo NIPiP 2021 r.

Samorząd pielęgniarek i położnych powstał w celu reprezentowania osób wykonujących zawód pielęgniarki i zawód położnej oraz sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.